english
 

Formatka dla inwestorów zainteresowanych umieszczeniem oferty inwestycyjnej o swojej nieruchomości

Dokumenty

Uchwała nr XXXVI/680/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2014

 

Uchwała nr XXV/500/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIX/726/2014RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
   

Atuty inwestycyjne Siedlec:

 • doskonałe położenie w transeuropejskim korytarzu komunikacyjnym: na szlaku kolejowym Paryż - Moskwa oraz międzynarodowej trasie drogowej A2. Siedlce leżą tylko 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej z Białorusią.
 • silny ośrodek administracyjny, akademicki, gospodarczy, usługowy, handlowy, kulturalny o historycznym oddziaływaniu na tereny wschodniego Mazowsza, północnej Lubelszczyzny i południowego Podlasia, Siedlce zamieszkuje 80 tysięcy osób, a w okalających miasto gminach blisko 350 tys. mieszkańców.
 • bardzo duża liczba, ponad 8 tysięcy, małych i średnich przedsiębiorstw jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług.
 • dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w mieście Siedlce (Polimex-Mostostal, DROSED, POLMOS, STADLER Polska, VALMONT Polska, TELEPERFORMANCE Polska, ZENTIS Polska, ALTRAD),
 • wolne tereny należące do Miasta Siedlce w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
 • aktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w dwóch dzielnicach przemysłowych i w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 • pełne uzbrojenie terenów inwestycyjnych (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, energia elektryczna, energia cieplna, sieć gazowa, telekomunikacja, drogi wewnętrzne i dojazdowe).
 • wysoko wykwalifikowana siła robocza oraz system edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych pozwalający elastycznie reagować na potrzeby lokalnego rynku pracy,
 • nowoczesna baza opieki zdrowotnej - dwa duże, nowoczesne szpitale oraz sieć publicznych i prywatnych przychodni,
 • wysoki standard bazy edukacyjnej (uniwersytet i szkoły wyższe, pomaturalne, średnie) i doskonała możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki, obecnie w Siedlcach studiuje blisko 15 tysięcy osób, a z oferty edukacyjnej w szkołach różnego typu korzysta ponad 18 tysięcy uczniów,
 • bardzo szeroka i różnorodna oferta kulturalna realizowana przez samorządowe, akademicki i osiedlowe ośrodki kultury (teatr, 3 muzea z unikalnymi zbiorami, orkiestra symfoniczna, chór miejski, orkiestra wojskowa, liczne zespoły muzyki klasycznej i rozrywkowej, najlepsze na świecie zespoły tańca nowoczesnego),
 • bardzo dobra infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Oddany do użytku nowoczesny stadion piłkarski z zespołem 3 boisk treningowych, kryte sztuczne lodowisko, stadion lekkoatletyczny z nawierzchnią tartanową, kryta pływalnia, rozpoczęta budowa aquaparku, sześć boisk wybudowanych w ramach rządowego programu "Orlik 2012", tereny plażowe i rekreacyjne nad zalewem "Muchawka" z powstającym kompleksem basenów termalnych,
 • gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami doświadczonego zespołu specjalistów samorządowych w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, Miasto służy pomocą inwestorom w całym procesie inwestycyjnym. Zadanie to realizuje powołany Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestorów oraz Wydział Programów Rozwojowych.

Dodatkowe atuty dla przedsiębiorców:

 • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej),
 • zwolnienia w podatku od nieruchomości (dla podmiotów zwiększających zatrudnienie na terenie miasta)
 • .bezpłatna pomoc przy dopełnianiu formalności związanych z realizacją inwestycji.
  .

Mocne strony Miasta:

 • centrum administracyjne - siedziba powiatu;
 • zrównoważony rozwój gminy w oparciu o:
  • Strategię Rozwoju,
  • Plan Rozwoju Lokalnego,
  • Wieloletni Program Inwestycyjny,
  • Program Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych,
  • Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów,
  • Program Pomocy de minimis dla Przedsiębiorców,
  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;
 • dobry klimat gospodarczy i społeczny;
 • dobra kondycja gminy;
 • rosnący udział dochodów własnych gminy;
 • dynamicznie rozwijająca się gmina, o czym świadczy wzrost dochodów do budżetu;
 • niskie koszty pracy;
 • niskie koszty działalności gospodarczej (a w tym niskie podatki);
 • przynależność gminy do stowarzyszeń i związków lokalnych oraz ponad lokalnych;
 • Miasto/Gmina bierze udział w wielu konkursach potwierdzających wysoki standard oferowanych usług;
 • podejmuje aktywne działania w celu zapobiegania korupcji w samorządzie terytorialnym;
Urząd:
 • możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z procesem inwestycyjnym w:
  • Urzędzie Miasta;
 • nowoczesny, sprawnie zarządzany (Certyfikat ISO):
  • Urząd Miasta;
 • wysoki poziom oferowanych usług;
 • szybkie i sprawne podejmowanie decyzji;
 • obsługa inwestorów w języku:
  • angielskim,
  • niemieckim;
 • wykwalifikowani i kompetentni pracownicy urzędu;
 • kreatywni pracownicy urzędu;
 • więcej niż 50% pracowników urzędu posiada wykształcenie wyższe;
 • duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym unijnych) - wysoka skuteczność;
 • zwolnienia podatkowe;
 • czytelne i stabilne zasady udzielania ulg dla inwestorów;
 • prawne i ekonomiczne instrumenty przyciągania inwestorów;
 • informowanie w radiu, telewizji i prasie o przedsięwzięciach realizowanych przez lokalny biznes;
 • utrzymywanie zagranicznych kontaktów kulturalnych i biznesowych w ramach współpracy Miast Partnerskich;
 • bliska współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami;
 • bliska współpraca władz lokalnych z inwestorami;
 • proekologiczny charakter inwestycji gminnych;
Położenie:
 • dogodne położenie w pobliżu granicy: wschodniej.
 • dogodne położenie w pobliżu: Warszawy, Lublina;
 • dogodne położenie w pobliżu lotniska osobowego: Warszawa;
 • bliskość przejścia granicznego samochodowego;
 • bliskość przejścia granicznego turystycznego;
 • atrakcyjne położenie geograficzne pod względem rozwoju turystyki;
 • dogodne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych;
 • malownicze położenie gminy;
 • dogodne położenie w pobliżu węzłów kolejowych w: Siedlcach, Warszawie, Łukowie, Terespolu;
Środowisko:
 • nieskażone środowisko: enklawa zieleni, czyste woda i powietrze;
 • tereny czyste ekologicznie;
 • dbałość władz o ochronę środowiska;
 • brak przemysłu uciążliwego dla środowiska;
 • poprawa środowiska naturalnego poprzez wysoki poziom stosowanych rozwiązań proekologicznych;
 • selektywna zbiórka śmieci na terenie całej gminy;
 • walory turystyczne sprzyjające rozwojowi aktywnych form wypoczynku:
  • rzeki;
 • dostęp do czystych wód powierzchniowych i podziemnych;
 • występowanie pomników przyrody;
 • bogactwo fauny i flory właściwych tylko dla regionu gminy;
Kultura/sport/rekreacja:
 • atrakcyjna oferta turystyczna, szczegóły na:
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym - dostęp do kin, teatrów, filharmonii, muzeów, itp.;
 • dobrze rozwinięta baza ośrodków kulturalnych o zróżnicowanej ofercie;
 • występowanie obiektów dziedzictwa historycznego, kulturowego i religijnego (zabytki):
 • bogaty kalendarz kulturalno-rozrywkowy - organizowanie wielu masowych imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych:
 • aktywnie działający Uczelniany Ośrodek Kultury;
 • ścieżki rowerowe: 13 km;
 • tradycje lotnicze - możliwość uprawiania sportów lotniczych;
 • stadniny - możliwość uprawiania sportów jeździeckich i innych form turystyki konnej;
 • szlaki turystyczne o zróżnicowanym stopniu trudności - możliwość uprawiania turystyki pieszej;
 • obiekty kulturalne i sportowe na których odbywają się imprezy o zasięgu:
  • krajowym,
  • międzynarodowym;
 • specjalistyczne centra sportowo-rekreacyjne dla sportowców:
  • hala,
  • basen,
 • dostępne dla wszystkich boiska sportowe;
 • dostępne dla wszystkich lodowiska;
 • aktywna działalność klubów sportowych;
 • rozbudowana baza noclegowa o zróżnicowanym standardzie;
 • utrzymywanie i tworzenie tradycji kulturowej: zespoły folklorystyczne, rękodzieło ludowe itp.;
Szkolnictwo i nauka:
 • dobrze rozwinięta sieć szkół na poziomie podstawowym i gimnazjalnym:
  • podstawowym: 10,
  • gimnazjalnym: 10;
 • dobrze rozwinięta sieć szkół na poziomie ponad gimnazjalnym - liczba szkół: 28;
 • prężny ośrodek akademicki;
 • Ośrodki akademickie/filie ośrodków akademickich na terenie miasta/gminy:
 • dobry dostęp do ośrodków akademickich w miastach:
  • Warszawa,
  • Lublin,
  • Białystok,
 • wykwalifikowane kadry pracowników na różnych poziomach i w różnych kierunkach kształcenia;
 • zróżnicowane kwalifikacje zawodowe mieszkańców;
 • wykwalifikowana kadra naukowa;
 • wysoki poziom kształcenia w szkołach;
 • wysoki standard wyposażenia placówek oświatowych;
 • powszechny dostęp do sal komputerowych;
 • rozbudowana sieć przedszkoli i żłobków;
 • bogata i zróżnicowana oferta bibliotek publicznych;
 • wsparcie procesu rozwojowego nauczycieli przez władze gminy;
Społeczeństwo:
 • wysoki poziom aktywności mieszkańców;
 • dobrze wykształcone społeczeństwo;
 • ludzie chętni do pracy;
 • wysoka kultura pracy;
 • duży procent mieszkańców w wieku produkcyjnym;
 • dobry wskaźnik przyrostu naturalnego;
 • duży udział ludności z wykształceniem wyższym i średnim;
 • dobrze działająca opieka socjalna;
 • dbałość o bezpieczeństwo publiczne;
 • stały przyrost naturalny;
 • gościnni i życzliwi mieszkańcy;
 • mieszkańcy oczekujący nowych inwestycji;
 • mieszkańcy nastawieni na nowe, innowacyjne rozwiązania społeczno-gospodarcze;
 • harmonijne koegzystowanie różnych wyznań;
Infrastruktura techniczna:
 • nowoczesna infrastruktura techniczna i komunalna;
 • dobra infrastruktura techniczna gminy:
  • gaz do celów technologicznych i grzewczych dostępny na 80% terenów inwestycyjnych gminy,
  • woda dostępna na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
  • kanalizacja dostępna na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
  • prąd dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
  • telefon dostępny na 60% terenów inwestycyjnych gminy,
  • Internet dostępny na 60% terenów inwestycyjnych gminy;
 • duże rezerwy u dostawców mediów technicznych;
 • niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej - niskie koszty mediów technicznych;
 • dostępny gazociąg wysokiego ciśnienia;
 • woda dostarczana z dwóch niezależnych źródeł;
 • czynne i w niewielkiej odległości wysypisko odpadów;
 • uporządkowana gospodarka odpadami (własne wysypisko śmieci i segregacja odpadów);
 • nowoczesna oczyszczalnia ścieków;
 • oczyszczalnia ścieków z możliwością rozbudowy oraz przyjmowania ścieków nie tylko komunalnych;
 • dobra infrastruktura drogowa:
  • droga międzynarodowa,
  • sieć dróg krajowych,
  • sieć dróg wojewódzkich,
  • sieć dróg powiatowych,
  • obwodnica miasta;
 • dobry dostęp do Internetu;
Infrastruktura Biznesu w gminie:
 • ułatwienia i ulgi dla inwestorów;
 • aktywnie działające organizacje wspierające przedsiębiorczość;
 • Siedlecka Rada Biznesu
 • lokalna loża BCC;
 • na terenie gminy dostęp do:
 • na terenie powiatu dostęp do:
  • Oddziału Celnego,
  • Sądu Rejonowego,
  • Urzędu Skarbowego,
  • Starostwa Powiatowego;
 • szeroki dostęp do usług ubezpieczeniowych;
 • szeroki dostęp do usług bankowych;
 • dobrze rozwinięta gospodarka, w tym sektor małych i średnich przedsiębiorstw, handel i rzemiosło;
 • odpowiadająca gospodarce rynkowej struktura własności - przewaga sektora prywatnego;
 • zróżnicowana struktura podmiotów gospodarczych;
 • znaczna chłonność rynku;
 • duży rynek pracy;
 • dobrze rozwinięta sieć handlowa;
 • dobrze zorganizowany system opieki medycznej;
 • duża aktywność organizacji społecznych;
 • dostęp na terenie gminy do ośrodków szkoleniowych;
 • dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna;
 • duża liczba firm - polskich inwestorów;
 • dostęp do linii kolejowej z bocznicą;
 • stabilna polityka gminy w zakresie usług komunalnych;
 • rozbudowany przemysł:
  • Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę,
   • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej;
   • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;
 • brak uciążliwego przemysłu;
Inwestycje:
 • aktualne plany zagospodarowania przestrzennego na terenach inwestycyjnych gminy;
 • aktualne plany zagospodarowania przestrzennego gminy obejmują: 10%;
 • corocznie zwiększane środki z budżetu gminy przeznaczone na inwestycje własne;
 • pomoc gminy w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych;
 • w ofercie inwestycyjnej działki komunalne;
 • w ofercie inwestycyjnej działki prywatne;
 • w ofercie inwestycyjnej działki z pełną infrastrukturą techniczną;
 • szeroka i zróżnicowana promocja terenów pod inwestycje;
 • atrakcyjne ceny gruntów;
 • łatwy dostęp drogowy do terenów inwestycyjnych;
 • dobre warunki do rozwoju mieszkalnictwa;
 • społeczna akceptacja inwestycji;
 • istniejąca baza surowcowa dla rozwoju zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • wolne budynki do adaptowania przez inwestorów;
Rolnictwo:
 • dobre warunki do ekologicznej produkcji rolnej;
 • niewielka odległość rynków zbytu dla produktów rolnych;
 • bardzo dobra pod względem ekologicznym jakość produktów rolnych;
 •