english
 

Formatka dla inwestorów zainteresowanych umieszczeniem oferty inwestycyjnej o swojej nieruchomości

Dokumenty

Uchwała nr XXXVI/680/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2014

 

Uchwała nr XXV/500/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIX/726/2014RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
   

Ułatwienia i ulgi dla inwestorów

Urząd:

 • internetowy serwis informacyjny dla inwestorów (oferty inwestycyjne, dokumenty, podatki, opłaty lokalne itp.);
 • elektroniczny obieg dokumentów funkcjonujący w:
  • Urzędzie Miasta.
 • doradztwo i pomoc w trakcie całego procesu inwestycyjnego (od planowania lokalizacji do zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego);
 • gotowość ścisłej współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody;
 • gotowość ścisłej współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się u przedstawicieli mediów technicznych, niezbędnych w procesie przygotowywania i realizacji inwestycji, o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody;
 • pomoc publiczna dla inwestorów,
 • inwestorzy obsługiwani są kompleksowo w jednym Wydziale/Referacie;
 • możliwość adaptacji do potrzeb inwestora istniejących planów zagospodarowania przestrzennego;
 • na terenie Miasta/Gminy działa:
  • Biuro Obsługi Interesanta,
  • Pełnomocnik Prezydenta Miasta d/s obsługi inwestorów
  • Cech Rzemiosł Różnych,
  • Centrum Rozwoju Zawodowego,
 • przygotowane, aktualizowane i dostępne dla inwestorów oferty terenów inwestycyjnych;
 • oferta inwestycyjna Miasta/Gminy;
 • oferta inwestycyjna gminy dostępna jest w językach:
  • angielskim;
 • dostępne tereny inwestycyjne to zarówno własność komunalna, jak i prywatna;
 • pomoc w prowadzeniu rozmów z właścicielami prywatnych terenów inwestycyjnych;
 • pomoc w prowadzeniu rozmów z instytucjonalnymi właścicielami terenów inwestycyjnych;
 • pomoc w poszukiwaniu i pozyskiwaniu obiektów oraz nieruchomości dostosowanych do potrzeb inwestora;
 • możliwość doprowadzenia mediów technicznych do terenu inwestycyjnego na koszt gminy;
 • funkcjonująca rada konsultacyjno-gospodarcza złożona z lokalnych przedstawicieli biznesu, współpracująca z władzami Miasta/Gminy, stanowiąca forum współpracy i wymiany poglądów;
 • organizowane przez samorząd spotkania z przedstawicielami biznesu dotyczące ważnych problemów lokalnych;
 • współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi o charakterze biznesowym;
 • Urząd Miasta/Gminy we współpracy z Urzędem Pracy wspiera inwestorów poprzez:
  • obniżenie kosztów inwestora poprzez staże i szkolenia oferowane z Funduszy Urzędu Pracy,
  • poszukiwanie kadry pracowniczej,
  • przeszkolenie ze środków publicznych przyszłych pracowników pod kątem działalności firmy,
 • szeroka promocja przez Urząd Miasta/Gminy działań gospodarczych podejmowanych przez inwestorów;
 • dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb inwestora;
 • fachowe doradztwo i pomoc w zakresie programów pomocowych Unii Europejskiej;
Ulgi w podatkach:
 • ulgi ustawowe - przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w którym obiekt został oddany do użytkowania;
 • niskie podatki i opłaty lokalne;
 • korzystne dla inwestorów stawki podatkowe;
 • zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w ramach prowadzonej działalności na terenie podstrefy SiedlceTarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • poręczenia lub gwarancje udzielane przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku: www.mfpk.pl;
 • zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Miasta/Gminy;
 • możliwość rozłożenia na raty podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
 • możliwość rozłożenia na raty zaległości podatkowej, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
 • możliwość przesunięcia terminów płatności podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
 • pomoc de minimis;
 • całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości;
 • częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości;;
 • pomoc związana z zatrudnianiem bezrobotnych;
Inne:

 • działające na terenie Miasta/Gminy ośrodki informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców;
 • organizowane przez Urząd Miasta/Gminy bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorstw (np. dla małych i średnich);
 • organizowanie przez samorząd spotkań z przedstawicielami biznesu;
 • pełen dostęp do infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych;
 • propozycje inwestorów rozpatrywane są indywidualnie;