harmonogram

W związku z pracami ziemnymi na ul. Plantowej i wyłączeniem jej z ruchu drogowego, z dniem 12 czerwca 2017 r. ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych wzdłuż tego odcinka drogi. W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych zostanie ustawiony jeden duży kontener na odpady komunalne w następującej lokalizacji:

Przy skrzyżowaniu ulic Plantowej i Warszawskiej na pasie zieleni

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tym kontenerze. Będzie on opróżniany w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu. Za utrudnienia, które potrwają do końca lipca br., przepraszamy.

Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej miasta oraz  w zakładce „Odpady komunalne”.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zapewnia miejsca ustawienia pojemników lub worków na odpady komunalne, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu do godziny 6:00 przed posesję lub udostępnione w altanie śmietnikowej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżenia).
Odpady wystawione w innych miejscach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony swobodny dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi.ZAWIADOMIENIE

o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej
od 1 września 2016 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty,                                        

Prezydent Miasta Siedlce zawiadamia,

że od dnia 1 września 2016 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny: z 12,00 zł od osoby na
17,00 zł
od osoby.

Od 1 września 2016 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwarzanymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie wynosić:

 

Liczba mieszkańców

Wysokość opłaty obowiązująca
od 1.09.2016 r.

Wysokość opłaty
obowiązująca
do 31.08.2016 r.

1

17,00 zł

12,00 zł

2

34,00 zł

24,00 zł

3

51,00 zł

36,00 zł

4

57,80 zł

40,80 zł

5

62,90 zł

44,40 zł

6

66,30 zł

46,80 zł

7

69,70 zł

49,20 zł

8

73,10 zł

51,60 zł

9

76,50 zł

54,00 zł

10

79,90 zł

56,40 zł

Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy wnieść do dnia 15 października 2016 r. za  miesiąc wrzesień. Opłatę za następne miesiące należy wpłacać w terminie do 15 dnia następnego miesiąca na indywidualny nr rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta Siedlce w Biurze Obsługi Interesanta, skwer Niepodległości 2.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zbierają odpadów w sposób selektywny otrzymają informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odrębnym zawiadomieniem. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Jeśli nie otrzymają Państwo zawiadomienia do dnia 15 października 2016 r. uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 45, I piętro, pokój 103,
nr kontaktowe: /25/ 794-39-40, 794-39-07. Informujemy, że zgodnie z art. 150 Ordynacji Podatkowej, przesyłkę pocztową dwukrotnie awizowaną uważa się za skutecznie dostarczoną.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zbierania 
i odbierania odpadów w sposób selektywny nie ulega zmianie.


INFORMACJA O NOWYCH WZORACH DEKLARACJI

Od sierpnia br. obowiązują nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie  pierwsze deklaracje, nowe deklaracje oraz korekty należy składać na załącznikach do uchwały Nr XXI/268/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6120).
Pierwsze deklaracje należy złożyć do Prezydenta Miasta Siedlce, zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Podmioty te, zgodnie z art. 6m ust. 1c ww. ustawy mogą żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania niezbędnych danych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe deklaracje składamy w przypadku zmiany danych, które mają wpływ na wysokość opłaty. Wówczas, zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ODBIORZE ODPADÓW

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, może zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne  w danym sektorze lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w terminie 7 dni od daty zdarzenia:

  1. telefonicznie pod nr tel. /25/ 794-38-99,
  2. elektronicznie kierując zgłoszenie na adres: odpady@um.siedlce.pl,
  3. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce,
  4. pisemnie kierując korespondencję na adres:

Urząd Miasta Siedlce
skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienie nieprawidłowości i opis nieprawidłowości.


Wywozik Siedlce - wszystko o odpadach w telefonie

Wywozik Siedlce - wszystko o odpadach w telefonie

WYWOZIK Siedlce - to nowa, proponowana przez Referat Ochrony Środowiska siedleckiego ratusza darmowa aplikacja na telefon komórkowy dla mieszkańców miasta. Umożliwia szybkie dotarcie do informacji z zakresu gospodarki odpadami.

Dzięki aplikacji można szybko dowiedzieć się o terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych, zielonych, wielkogabarytowych) z konkretnych nieruchomości, zarówno z domów jednorodzinnych jak i bloków wielorodzinnych. "Wywozik" informuje też o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz podaje aktualności w zakresie odbioru odpadów, sposobu segregacji, akcjach edukacyjnych.

Dodatkowo aplikacja umożliwia ustawienie alarmu przypominającego o zbliżającym się terminie wywozu odpadów oraz jest narzędziem do wysyłania reklamacji o braku odbioru odpadów, uszkodzonym pojemniku itp. Urząd Miasta zachęca mieszkańców Siedlec do instalowania na urządzeniach mobilnych darmowej aplikacji. „Wywozik Siedlce” zapewnia dostęp do informacji o gospodarce odpadami komunalnymi. Aplikacja mobilna „Wywozik Siedlce” przygotowana dla systemu Android w wersji od 4.0, Ios oraz Windows Phone działa na telefonach, smartfonach oraz tabletach.

Aplikację można pobrać w zainstalowanych w komórkach sklepach Google Play dla systemu Android, AppStore dla systemu iOS oraz Windows Phone Store dla systemu Windows Phone.


Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2015 roku w ramach dotychczasowych opłat za odbiór odpadów komunalnych będzie można oddać popiół i gruz budowlany. Już teraz należy zgłaszać zapotrzebowanie na worki przeznaczone do gromadzenia popiołu.

Mieszkańcy Siedlec, którzy ogrzewają swoje domy paliwami stałymi takimi jak, węgiel, miał czy drewno, od nowego roku będą mogli oddać popiół w specjalnie do tego przeznaczonych workach. Do końca okresu grzewczego, raz w miesiącu będzie on odbierany jako osobna frakcja odpadów komunalnych. W związku z tym należy zgłosić zapotrzebowanie na worki na popiół w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, na stanowisku nr 13 lub pod nr tel. /25/ 794- 38-99, 794-39-40, 794-39-07. Zapotrzebowanie można również zgłosić na piśmie przysyłając go na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce lub drogą elektroniczną na adres : ros@um.siedlce.pl. Worki oraz terminy odbioru popiołu dostarczy firma odbierająca odpady komunalne. Ponadto w bieżącym miesiącu, na głównej stronie internetowej miasta Siedlce: www.siedlce.pl w zakładce „ODPADY KOMUNALNE” zostanie zamieszczony harmonogram odbierania popiołu z poszczególnych sektorów naszego miasta. Usługa ta nie wpłynie na wysokość dotychczasowych opłat za odpady.

Można oddać gruz budowlany

Od stycznia będzie również możliwość oddania gruzu budowlanego. Ten kłopotliwy odpad, który pozostaje po pracach remontowych, odbierany będzie przez firmy, które obsługują poszczególne sektory miasta. Żeby pozbyć się niepotrzebnych odpadów budowlanych, w przypadku sektorów 1,2 i 3 należy zgłosić się do firmy PUK Serwis, a w sektorze 4 do ZUO. Firmy dostarczą odpowiedni pojemnik a po jego zapełnieniu zostanie on odebrany. Pamiętajmy, że ta usługa obejmuje nieruchomości zamieszkane i nie dotyczy domów i mieszkań w budowie. Będzie można oddać maksymalnie do 1 m3 gruzu. Warto również podkreślić, że od 1 marca 2015 roku rusza w Siedlcach Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zlokalizowany on będzie przy ul. Brzeskiej 110 i będzie można tam oddać zużyte opony, chemikalia, niepotrzebny sprzęt elektroniczny, a także inne kłopotliwe odpady. Wszystkie nowe usługi, o których mowa mieszczą się w ramach dotychczasowej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Wykaz ulic w sektorach


Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej

 

 

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40