harmonogram

Uchwały Rady Miasta Siedlce dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 1. Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
 2. Uchwała XX/254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Uchwała XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dn. 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
 4. Uchwała XXI/268/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
 5. Uchwała Nr XXIX/549/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Uchwała NR XXIV/301/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
 7. Uchwała Nr XXX/382/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
 8. Uchwała nr XXIV/302/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40