harmonogram

Uchwały Rady Miasta Siedlce dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

  1. Uchwała nr X/118/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce

  2. Uchwała nr X/120/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. UCHWAŁA NR V/36/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
  4. Uchwała nr X/121/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
  5. Uchwała Nr X/119/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  6. Uchwała Nr X/122/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40
, email: odpady@um.siedlce.pl