harmonogram

JAK ZBIERAMY ODPADY KOMUNALNE?
SPOSÓB SELEKTYWNY:

Odpady umieszczamy w pojemnikach (zabudowa wielorodzinna) lub workach (zabudowa jednorodzinna) z podziałem na:

  • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (worek w kolorze żółtym),
  • papier i tekturę (worek w kolorze niebieskim),
  • szkło (worek w kolorze zielonym),
  • odpady zielone (worek w kolorze szarym),
  • popiół z palenisk domowych (worek w kolorze grafitowym),
  • odpady higieniczne (worek w kolorze fioletowym),
  • odzież i tekstylia (worek w kolorze pomarańczowym).

Odpady budowlane i rozbiórkowe
Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.

Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą zawierać wyłącznie:

  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • gruz ceglany
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych.

Tylko odpady o opisanej wyżej jakości, będą odbierane w ramach systemu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miasto Siedlce odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy posegregować i gromadzić w workach typu big bag lub kontenerach, dostarczonych i odbieranych przez podmiot uprawniony do wykonywania usługi odbierania odpadów komunalnych. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są w ilości do 1 m3 rocznie z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w ilości 1 m3 rocznie z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w zabudowie wielorodzinnej.

Właściciel nieruchomości zapewnia miejsca ustawienia pojemników lub worków na odpady komunalne, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu do godziny 6:00 przed posesję lub udostępnione w altanie śmietnikowej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżenia).
Odpady wystawione w innych miejscach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony swobodny dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi.

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40
, email: odpady@um.siedlce.pl