harmonogram

Opłata za gospodarowanie odpadami

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Opłaty należy uiszczać:

  • na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Miasto Siedlce, albo
  • w kasie Urzędu Miasta Siedlce, w Biurze Obsługi Interesanta, Skwer Niepodległości 2

Z zebranych środków Miasto finansuje:

  • odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów,
  • koszty administracyjne funkcjonowania systemu.

Wysokość opłaty zależy od sposobu zbierania odpadów komunalnych na nieruchomosci.

Preferowane jest selektywne zbieranie odpadów - opłata jest wtedy niższa.

Opłatę oblicza sięna podstawie Uchwały XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dn. 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Opłatę ustalają samodzielnie własciciele nieruchomości (zarząd wspólnoty; zarządca, któremu zarząd nieruchomością powierzono w sposób określony art.18 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2016 r., poz. 1892); spółdzielnie mieszkaniowe; inni władający nieruchomością) na druku deklaracji o wysokości opłaty.

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40