harmonogram

1. Czy nowym systemem odbioru odpadów komunalnych przez Miasto Siedlce objęty jest cały obszar miasta?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) na potrzeby funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych wprowadziła przepisami art.6c rozróżnienie rodzaju nieruchomości na:

 • nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe),
 • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe).

Zgodnie z art. 6c ust.1 ww. ustawy Miasto Siedlce obligatoryjnie musi objąć nowym systemem nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałe, w myśl art. 6c ust.2 ustawy, mogą być objęte nowym systemem w drodze uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego. 

W Siedlcach nie została podjęta uchwała o objęciu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, systemem odbierania odpadów komunalnych. Miasto Siedlce będzie odbierać odpady komunalne wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Co to jest nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (nieruchomość zamieszkała)?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) nie definiuje pojęcia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

Mieszkańcem - zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN - jest osoba stale zamieszkująca w danym miejscu. Z kolei, miejscem zamieszkania, stosownie do treści art. 25 Kodeksu cywilnego jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zarówno jedna jak i druga definicja odnosi się zatem do kryterium "stałości przebywania".

Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy to nieruchomość, która faktycznie stanowi dla danej osoby miejsce jej pobytu (w sposób dostrzegalny na zewnątrz dla innych osób) i jest wykorzystywana w celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych. Taka definicja wyklucza możliwość uznania za nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców te spośród nieruchomości (w tym lokali), w których przebywanie ma charakter jedynie przemijający, epizodyczny i w konsekwencji głównym celem przebywania w nich nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.


3.
Co to jest nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomość niezamieszkała)?

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) są to nieruchomości (w tym lokale), w których przebywanie ludzi ma charakter jedynie przemijający, epizodyczny i w konsekwencji głównym celem przebywania w nich nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Nieruchomościami takimi są: uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, internaty, bursy, budynki użyteczności publicznej, urzędy, banki, sklepy, budynki (lokale) usługowe, zakłady usługowe, produkcyjne, przemysłowe, cmentarze.

W Siedlcach nieruchomości te nie zostały objęte nowym systemem odbierania odpadów komunalnych, władający tymi nieruchomościami (lokalami) postępują z odpadami komunalnymi w dotychczasowy sposób tzn. przekazują odpady komunalne przedsiębiorcom, z którymi mają podpisane umowy. Przedsiębiorca, który odbiera odpady komunalne musi być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce.

4. Co się stanie, jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?

Zgodnie a art. 6m ust. 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz uchwałą Nr XXIX/549/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Siedlce pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 czerwca 2013 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta Siedlce, na podstawie art. 6o ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. Nr 250) , określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Co się stanie, jeśli rzetelność danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie budziła wątpliwości?

Jeśli Prezydent Miasta Siedlce, podejmie uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to na podstawie art. 6o ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6. Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a zmieni się liczba osób zamieszkujących zamieszkująca daną nieruchomość np. urodzi się dziecko?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

7. Jak mam postępować z odpadami komunalnymi z budynku, w którym mieszkają mieszkańcy, a równocześnie jest prowadzona działalność gospodarcza (sklep)?

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą (np. sklep w budynku mieszkalnym), systemem odbierania odpadów komunalnych przez Miasto Siedlce (w jego imieniu przedsiębiorca wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych) objęta jest ta część, na której mieszkają mieszkańcy. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazać Prezydentowi Miasta Siedlce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, a następnie bez wezwania wpłacać wyliczoną opłatę na indywidualne konto dostarczone przez Miasto Siedlce. Odpady wytwarzane przez mieszkańców będą odbierane i zagospodarowywane przez Miasto Siedlce w ramach uiszczonej opłaty.

Natomiast na odbieranie odpadów komunalnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. sklepu) - właściciel nieruchomości musi zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce.

8. Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne?

Zgodnie z §5 ust.3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki i worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych należy do obowiązków podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wyłonionego przez Miasto Siedlce w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Do jakiego okresu odnoszą się podane stawki opłat (miesiąc, kwartał, rok)?

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z regulacją art. 6 i pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Zgodnie z uchwałą XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dn. 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, ustalone stawki opłaty to stawki miesięczne przypadające na 1 mieszkańca.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/549/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc bez wezwania:

 • na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Miasto Siedlce w pierwszej deklaracji, albo
 • w kasie Urzędu Miasta Siedlce, w Biurze Obsługi Interesanta, Skwer Niepodległości 2

Termin wniesienia pierwszej opłaty (za miesiąc lipiec) upływa z dniem 15 sierpnia 2013 r.
Następne opłaty należy wnosić co miesiąc, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

10.  Jak będzie wyglądał odbiór odpadów z posesji we władaniu kilku współwłaścicieli o liczbie lokali mieszkalnych poniżej siedmiu? Czy każdy lokal będzie miał osobny pojemnik i osobny worek?

Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) jeśli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. W takich wspólnotach nie istnieje obowiązek wyboru zarządu wspólnoty. W tym przypadku każdy współwłaściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi w lokalu mieszkalnym. Jeżeli jednak został wybrany zarząd wspólnoty, to niezależnie od ilości lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych deklarację składa zarząd wspólnoty (lub osoba fizyczna lub prawna, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną). Sposób zbierania odpadów komunalnych, wytwarzanych w lokalach mieszkalnych ustala wspólnota mieszkaniowa. Istnieje kilka możliwości:

 • każdy właściciel lokalu wyodrębnionego może mieć swój własny pojemnik na odpady komunalne zmieszane i worki na odpady zbierane selektywnie -
 • oczywiście, jeśli jest wystarczająco dużo miejsca na umieszczenie pojemników i worków dla wszystkich lokali, spełniającego wymagania przepisów odrębnych. Pojemność pojemników na odpady zmieszane będzie obliczana na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.
 • wspólnota mieszkaniowa wyznacza na nieruchomości wspólnej jedno miejsce na pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie. Pojemność pojemników na odpady będzie obliczana dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

Wszystkie pojemniki i worki dostarczy podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wyłoniony przez Miasto Siedlce w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ilość i pojemność pojemników oraz szczegółowe zasady odbioru (w tym częstotliwość) zostaną określone przez Miasto Siedlce w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady i współwłaścicielami nieruchomości.

11.  Jestem właścicielem mieszkania w bloku, ale nikt w nim nie mieszka. Czy mimo to mam płacić za odbiór śmieci? 

Zgodnie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  Postępowanie w sytuacji, kiedy w danym lokalu nikt nie zamieszkuje, zależne jest od statusu tego lokalu:

 • w przypadku lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, należy poinformować o tym władze Spółdzielni, które mają obowiązek złożyć deklarację dla lokali mieszkalnych w swoich zasobach,
 • w przypadku, kiedy lokal mieszkalny stanowi wyodrębnioną własność i znajduje się w ramach wspólnoty mieszkaniowej, należy poinformować zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który ma obowiązek złożyć deklarację dla lokali mieszkalnych właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. Jeśli zarząd nie został wybrany to do Prezydenta Miasta Siedlce trzeba będzie złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której w rubryce o liczbie mieszkańców zamieszkujących lokal mieszkalny i w rubryce dotyczącej wysokości opłaty  należy wpisać 0.

Należy dodać, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Prezydent Miasta Siedlce w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty, podejmie z urzędu czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego, które w przypadku stwierdzenia, że obowiązek złożenia deklaracji istniał, zakończone będą wydaniem decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeśli więc w lokalu mieszkalnym nikt nie mieszka, to nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12.  Jak mam obliczyć opłatę za śmieci, obojętnie - segregowane czy nie, za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko?

Zgodnie z Uchwałą XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dn. 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących w samodzielnym lokalu mieszkalnym i stawki opłaty (8,50 zł przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych lub 17,00 zł przy zbieraniu wszystkich odpadów jako zmieszane). Jeśli w samodzielnym lokalu mieszkalnym zamieszkuje więcej niż 3 osoby to dla czwartej i kolejnych osób stawki opłat są niższe. Wysokość opłaty w zależności od liczby mieszkańców przedstawia poniższa tabela:

Zbieranie odpadów w sposób selektywny

Zbieranie wszystkich odpadów jako zmieszane odpadów

Liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym

Wysokość opłaty

[zł/m-c]

Liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym

Wysokość opłaty

[zł/m-c]

1

8,50

1

17,00

2

17,00

2

34,00

3

25,50

3

51,00

4

28,90

4

57,80

5

31,45

5

62,90

6

33,15

6

66,30

W przypadku 7 lub więcej mieszkańców:

W przypadku 7 lub więcej mieszkańców:

M

33,15 + [(M-6) x 1,70]

M

46,80 + [(M-6) x 3,40]

Tak więc opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Pani rodziny wynosić będzie 17,00 zł przy selektywnym zbieraniu odpadów albo 34,00 zł przy zbieraniu wszystkich odpadów jako zmieszane.

13.  Co mam zrobić z tymi odpadami, które są papierem, a nie mogę ich wrzucić do pojemnika na papier?

Sposób segregacji odpadów komunalnych w Siedlcach określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce. Segregacja odpadów komunalnych, przy zbieraniu odpadów na poszczególnych nieruchomościach w Siedlcach będzie się odbywać z podziałem na następujące frakcje:

 • papier, tektura,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku, sokach),
 • szkło,
 • odpady zielone.

Szczegółowy sposób selektywnego zbierania odpadów podany jest w poniżej tabeli:

RODZAJ ODPADU

CO WRZUCAMY?

CZEGO NIE WRZUCAMY?

PAPIER

gazety, opakowania z papieru i tektury,

zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papierów termicznych i faksowych, pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych, tapet, worków po cemencie, artykułów higienicznych, pieluch jednorazowych, kalki

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

butelki PET po napojach, opakowania po jogurtach, kosmetykach, torebki foliowe, puszki i drobny złom, opakowania typu TETRA PAK (kartony po mleku, sokach), opakowań i butelek po olejach spożywczych

opakowań po olejach technicznych, smarach, środkach chwastobójczych i owadobójczych, opakowań po farbach i lakierach, opakowań po lekach,

SZKŁO

odpady ze szkła opakowaniowego, słoiki, butelki

szkła płaskiego (szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster), szkła stołowego, porcelany, ceramiki, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałością zawartości

ODPADY ZIELONE

skoszoną trawę, liście, rozdrobnione gałęzie

kamieni, popiołu, żużlu, opakowań, kości

ODPADY ZMIESZANE

pozostałości po segregacji odpadów

odpadów niebezpiecznych takich jak: przeterminowane leki, zużyte baterie, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zakaz wrzucania pewnych odpadów do konkretnych frakcji wynika z wymagań odbiorców odpadów segregowanych, którzy wykorzystują zebrane selektywnie odpady. Tak więc do worka (lub pojemnika) na papier, tekturę wrzucamy: gazety, opakowania z papieru i tektury, natomiast to czego nie wolno wrzucać: zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papierów termicznych i faksowych, pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych, tapet, worków po cemencie, artykułów higienicznych, pieluch jednorazowych, kalki (pozostałości po segregacji) wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, w które musi być wyposażona nieruchomość bez względu na sposób zbierania odpadów (bez względu na to czy decydujemy się zbierać odpady w sposób zmieszany i selektywny).

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40