FUNKCJONOWANIE STREFY

FUNKCJONOWANIE STREFY

W Strefie Płatnego Parkowania w Siedlcach obowiązują opłaty określone uchwałą Nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (z późn. zm.).

Parkowanie jest dozwolone na wszystkich dostępnych miejscach w obrębie pasa drogowego z wyłączeniem miejsc zastrzeżonych (koperty). Parkowanie pojazdu w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.
Kontrola opłat w Strefie Płatnego Parkowania jest realizowana przez kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania oraz Straż Miejską. Kontrolerzy sprawdzają, czy za postój pojazdu samochodowego w obrębie strefy została uiszczona opłata poprzez weryfikację biletów z parkomatu lub abonamentów parkingowych Z, kart N, kart E oraz identyfikatorów S, za przednią szybą pojazdów.
Uwaga! Kontrolerzy/Straż Miejska nie są uprawnieni do pobierania jakichkolwiek opłat.

OPŁATA DODATKOWA


W przypadku stwierdzenia braku opłaty za parkowanie, kontrolerzy wystawiają zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej i umieszczają je za wycieraczką pojazdu. Zawiadomienie jest ewidencjonowane w bazie danych i uzupełnione o dokumentację fotograficzną. Wystawienie zawiadomienia jest dla kierowcy informacją o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia w kasie Urzędu Miasta Siedlce w Biurze Obsługi Interesanta, Skwer Niepodległości 2 , czynne wtorek- piątek w godzinach 7.45-15.00, w poniedziałek 7.45-17.30 lub przelewem na konto bankowe nr PL 82 1050 1953 1000 0023 6703 5181 z podaniem numeru zawiadomienia i nr rejestracyjnego pojazdu.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do godz. 15.00 następnego dnia funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania po dniu stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w SPP, ulega ona pomniejszeniu do 30 zł.

Zniszczenie, zagubienie zawiadomienia nie zwalnia z obowiązku jej uiszczenia. W przypadku, kiedy nie została wniesiona opłata za parkowanie, natychmiast i automatycznie powstaje obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej. Nie uiszczona w terminie opłata dodatkowa dochodzona będzie w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Sprawy związane z parkowaniem pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Siedlcach obsługuje Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieszczące się w budynku Urzędu Miasta Siedlce przy ul. J. Piłsudskiego 45.