dodaj do ulubionych | ustaw jako startową 

 

Strona główna - O radzie - Cele i założenia - Członkowie SRB - Spotkania - Konferencje - Kontrakty - Kontakt - Mapa strony

 
 Cele i założenia

Założenia Siedleckiej Rady Biznesu

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Tworzy się Siedlecką Radę Biznesu, zwaną dalej Radą, której inicjatorem jest Prezydent Miasta Siedlce.

2. Rada jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem menedżerów i przedsiębiorców miasta Siedlce.

3. Rada działa na obszarze Miasta Siedlce we współdziałaniu z Prezydentem Miasta. Rada opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków Rady.

CELE RADY i SPOSOBY ICH REALIZACJI

Celem Rady jest:

 • ścisła współpraca z Prezydentem Miasta Siedlce w zakresie:

  • opiniowania strategicznych dokumentów Miasta dotyczących w szczególności planów budżetowych, planów rozwoju, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, wieloletnich planów inwestycyjnych, itp.

  • wypracowywania wspólnych rozwiązań w zakresie regulacji podatkowych obowiązujących na terenie miasta,

  • koordynacji wspólnych działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,

  • realizowania wspólnie z władzami miasta projektów gospodarczych

 • tworzenie wspólnego lobby przedsiębiorców i samorządowców w sprawach kluczowych dla rozwoju miasta i przedsiębiorstw;

 • reprezentowanie interesów środowiska przedsiębiorców działających na terenie miasta Siedlce

 • umacnianie zasad gospodarki rynkowej

 • budowa prestiżu środowiska przedsiębiorców

 • dbałość o przestrzeganie etyki w działalności gospodarczej

 • integracja Członków Rady oraz władz samorządowych poprzez współdziałanie na gruncie zawodowym

 • umacnianie wśród Członków Rady zasady wzajemnej pomocy

 • tworzenie forum dla dyskusji nad sprawami społeczno – gospodarczymi miasta

 • krzewienie wśród ludzi dobrej woli idei bezinteresownej pracy na rzecz społeczeństwa

 • inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo - technicznej i oświatowej; działalności kulturalnej, w tym renowacji zabytków; działalności w zakresie ochrony środowiska; akcji dobroczynnych; działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz dobra wspólnego.

RADA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ
1. Udział w regularnych spotkaniach Rady z Prezydentem Miasta
2. Inicjowanie spotkań członków Rady poświęconych zagadnieniom problemowym o tematyce gospodarczej,
3. Uczestnictwo i organizowanie prelekcji, spotkań i odczytów,
4. Współdziałanie z innymi osobami i podmiotami działającymi na rzecz Społeczności i Przedsiębiorczości,
5. Uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących Miasto Siedlce i region siedlecki, działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, sportową i inne w zakresie objętym celami działania Rady.

CZŁONKOSTWO RADY

Członkiem Rady może zostać osoba fizyczna, znana w środowisku menedżerów, przedsiębiorców i intelektualistów miasta Siedlce, działająca na rzecz realizacji idei przedsiębiorczości i umacniania zasad gospodarki rynkowej,
odznaczająca się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i wysokimi walorami etyczno – moralnymi, kierująca się w swej działalności zasadami uczciwości i rzetelności.
Nabycie członkostwa następuje w drodze powołania do składu Rady przez Prezydenta Miasta Siedlce, po uprzednim zgłoszeniu wniosku w sprawie powołania przez Członków Rady.
Członkowie Rady wypierają spośród siebie Przewodniczącego Rady i Zastępcę. Wybór odbywa się w drodze głosowania jawnego.

WSZYSTKIM CZŁONKOM RADY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO:

1. Inicjowania i udziału we wszelkich przedsięwzięciach oraz akcjach wynikających z realizacji celów Rady,
2. Posługiwania się tytułem „Członek Siedleckiej Rady Biznesu” w kontaktach krajowych i zagranicznych,

CZŁONKOWIE RADY MAJĄ OBOWIĄZEK:

1. Przestrzegania zasad etycznych,
2. Uczestniczenia w przedsięwzięciach istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości Siedlec,
3. Aktywnego udziału w pracach Rady,
4. Działania na rzecz realizacji celów Rady,
5. Budowania prestiżu Rady,
6. Obrony dobrego imienia Rady,
7. Bieżącego uaktualniania danych o swojej firmie
 

Siedlce 2006