Oferta edukacyjna

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.
Po co jesteśmy?
Jesteśmy po to, by wspierać‡ rodziców i współuczestniczyć w wychowaniu i nauczaniu ich pociech.
Dla kogo istniejemy?
Dla dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.
Kto dla nas jest najważniejszy?
Dziecko !
Czego ono potrzebuje?
Akceptacji, ciepł‚a, opieki, poczucia bezpieczeń„stwa, samorealizacji, aktywności, wypoczynku, MIŁOŚCI.
Co chcemy mu zaoferowa�
- czas i uwagę
- bezpieczeń„stwo
- wszechstronną opiekę
- pozytywny klimat emocjonalny
- możliwość rozwoju zdolności i zainteresowań
- samodzielność‡ działania
- rozwój funkcji poznawanych
- rozwój kreatywności
- osiągnięcie dojrzał‚ości szkolnej
 
Programy realizowane w naszym przedszkolu
PROGRAMY NAUCZANIA
Przedszkole realizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” autorstwa Jolanty Kopały i Elżbiety Tokarskiej, wyd. Edukacja Polska.  Program ten przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego. Etapy dochodzenia do konkretnych umiejętności, rozwijania mowy i myślenia, czy zdobywania wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym, uwzględniają różnice rozwojowe dzieci zgodne z ich indywidualnymi predyspozycjami. Czas osiągania poszczególnych sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.
Założeniem programu jest organizowanie pobytu w przedszkolu w taki sposób, aby dziecko spontanicznie podejmowało zabawy w czasie wolnym, jak również uczestniczyło w zabawach dydaktycznych kierowanych przez nauczyciela.
Mottem tego programu są słowa Janusza Korczaka
- naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj.
Ponadto poszczególne obszary programu "Zanim będę uczniem" rozszerzone zostały dodatkowo o następujące programy:
  • "Klucz do uczenia się …" G. Doyla i N. Veraksa;
  • "Zdrowo, radośnie, ciekawie-przedszkolak w ogrodzie na śniegu i trawie" - program własny;
  • "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska;
  • "Czytające przedszkolaki"  - program własny;
Zajęcia dodatkowe:
  • Religia
  • Rytmika
  • Zajęcia taneczne
  • Język angielski
Rytmika
Celem zajęć jest organizowanie doświadczeń muzycznych, ukierunkowanych na percepcję, wykonawstwo i twórczość, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci. Zajęcia są prowadzone systematycznie, jeden raz w tygodniu. Każde spotkanie realizowane jest w oparciu o temat przewodni, łączony z aktywnością dzieci - słuchaniem dzieł muzycznych (kształcenie i rozwijanie umiejętności słuchania muzyki), odczuwaniem muzyki całym ciałem (kształcenie wrażliwości muzycznej, słuchacz poddaje się muzyce i pozwala się jej "nieść", "wychodzi jej naprzeciw", "jest razem z nią"), tworzeniem muzyki za pomocą wszystkich dostępnych form (kształtowanie inwencji twórczej dziecka, angażujące myślenie). Dzieci i nauczyciel prowadzący zajęcia korzystają z bogatego zbioru pomocy dydaktycznych – instrumentów i sprzętu audio.
 
Zajęcia taneczne
Zajęcia prowadzone są jeden raz w tygodniu przez instruktora tańca. W trakcie zajęć dzieci poznają i uczą się układów tańców ludowych oraz nowoczesnych form tańca (rap, disco).
 
Język angielski
Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez lektora języka angielskiego.
Kurs realizowany jest na czterech poziomach wiekowych (w 3, 4, 5 i 6 latkach). 
Program ukierowany jest na wzbogacanie:
- inteligencji językowej dziecka poprzez uwrażliwienie na dźwięki języka obcego, zachęcanie do zabawy z językiem, rozwijanie strategii pamięciowych,
- inteligencji muzycznej poprzez kojarzenie języka z rytmem i melodią,
- inteligencji kinestetycznej poprzez angażowanie w naukę całym sobą, 
- inteligencji przestrzenno-wzrokowej poprzez wyrabianie spostrzegawczości, 
- inteligencji logiczno-matematycznej poprzez ćwiczenia w logicznym myśleniu,
- inteligencji interpersonalnej poprzez pracę w parach, w zespole, uczestniczenie w zajęciach o charakterze dramy,
Zajęcia realizowane są głównie w formie zabawy. Treści nauczania są skorelowane z treściami nauczania w języku ojczystym.
 
Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są stosownie do wytycznych rozwojowych dzieci. Zajęcia dla dzieci trzyletnich trwają -15 minut, czteroletnich - 20 minut, pięcioletnich -25 minut, dla sześciolatków - 30 minut.

 

[więcej]

[więcej]


[więcej]

 

GRUPA I

NAUCZYCIELKI: Jolanta Prokopiuk, Marta Wujek,Elżbieta Mazur
WOŹNA: Teresa Dołęga
POMOC NAUCZYCIELA: Agnieszka Pogorzelska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 6.30- 16.00
Od godz. 16.00 dzieci prowadzone są do grupy II (3-latki Krasnale)
 

 

[więcej]

GRUPA III 4 latki

NAUCZYCIELKI: Krystyna Uziębło, Zofia Skup
WOŹNA:Zofia Pawlińska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 16.00
Od godz. 16.00 – 16.30 dzieci prowadzone są do grupy IV

 

 

[więcej]

 

GRUPA II

NAUCZYCIELKI: Anna Karpińska, Marta Wujek
WOŹNA: Monika Ornoch
POMOC NAUCZYCIELA:Marlena Krasnodębska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 17.00

 

[więcej]

GRUPA IV 5 latki

NAUCZYCIELKI: Katarzyna Terpiłowska, Beata Bentkowska
WOŹNA: Marta Pęgowska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 16.30
Od godz. 16.30 dzieci prowadzone są do grupy II (3- latki Krasnale)

 

 

[więcej]

GRUPA V

Informacje dla

rodziców grupy nr 5 :)

[więcej]